Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021  Ελληνικά | English
ΤΜΗΜΑ Δ Πληροφορικης -NT

  Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για:


α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης,

β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υπο- στήριξη του έργου της Διεύθυνσης,

γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, 4 μέσω αυ- τού,

ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,

ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση

και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,

η) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφα- λείας των δεδομένων και των δικτύων,

θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,

 ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,

   ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
'Αμεση σχέση με το τμήμα έχουν:
ΤΜΗΜΑ Δ πληροφορικης και Νεων τεχνολογιων

Προϊσταμένη
Τηλ. 2241364845 Fax. 2241364850

 
αρμοδιοτητες τμημα Δ -λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης - ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης, - δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, - κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα

myschool
Τηλ. 2241364824

 
-υπέυθυνος My school -υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων -μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων

Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ
Τηλ. 22413-64845

 
-Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Δευτεροβάθμιας Δωδεκανήσου -VBI- ΣΑΜ -την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης -την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,
Αρχική Σελίδα \ Δομή - Τμήματα \ ΤΜΗΜΑ Δ Πληροφορικης -NT
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.