Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021  Ελληνικά | English
ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσια- κών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση,

 γ) τη διοικητική  υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρε- τών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,


ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιώνκαιτην σύνταξη των φακέλων με τα απαιτού- μενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορή- γηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,

θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,

ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,

ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

 ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,

ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,

ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση,

ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,

ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.


'Αμεση σχέση με το τμήμα έχουν:
ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προϊσταμένη
Τηλ. 2241364830,2241364826 Fax. 22413 64827

 
Υπηρεσιακά Θέματα Εκπαιδευτικών και Διοικητικών, Αξιολόγηση Διοικητικών, Κινητικότητα, Διοικητική υποστήριξη ΠΥΣΔΕ, ΚΠΓ.

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ
Τηλ. 22413 64830 Fax. 22413 64827

 
Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
Τηλ. 22413-64833 Fax. 22413-64850

 
Προϋπηρεσίες – Μ.Κ.- Μονιμοποιήσεις – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών, Βεβαιώσεις εκπ/κών, προαγωγές, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου εκπ/κών (Βάση Δεδομένων)

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
Τηλ. 22413-64834 Fax. 22413-64850

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗΣΗ E-DATA Μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ , σε Ειδικές Κατηγορίες , σε Μειονοτικά . Βελτιώσεις/Οριστικές και προσωρινές τοποθετήσεις. Μετατάξεις.Διορισμοί

Υπηρεσιακές Καταστάσεις
Τηλ. 2241364834 Fax. 22413 64850

 
Προϋπηρεσίες Μονίμων Εκπ/κών, Μισθολ. Κλιμάκια. Κατατάξεις . Ενημέρωση βάσης δεδομένων. Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών. Βεβαιώσεις μονίμων εκπ/κών

Υπεύθυνη
Τηλ. 22413 64836 Fax. 22413 64850

 
Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι, Ειδική Αγωγή, διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Αρχική Σελίδα \ Δομή - Τμήματα \ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.