Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021  Ελληνικά | English
ΤΜΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για:

α) τη χορήγηση Μ.Κ. στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της,

γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκ- καθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ζ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,

η) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία,

θ) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,

ι) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,

ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονομικής φύσεως θέματα,

ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,

ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.


'Αμεση σχέση με το τμήμα έχουν:
ΤΜΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Προϊστάμενος
Τηλ. 22413-64838.2241364847 Fax. 22413-64850

 
μισθοδοσία Μονίμων τακτικός προϋπολογισμός

Καταχωριστής ΕΣΠΑ
Τηλ. 22413-64831 Fax. 22413 64850

 
Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ
Τηλ. 22413-64832 Fax. 22413-64850

 
 • σύνταξη -παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού της Διεύθυνσης
 • έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Οικονομικά πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • έλεγχος των δαπανών Μεταφορά μαθητών, αποζημιώσεις, τιμολόγια.
 • Υπερωρίες
 • Οδοιπορικά εκτός έδρας
 • Αποζημιώσεις λόγω μετάθεσης – μετάταξης
 • έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της ΔΔΕ
 • σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,


 • Μισθοδοσία μονίμων
  Τηλ. 22413 64837 Fax. 22413 65850

   
  Οικονομικά, Μισθοδοσία μονίμων- αναπληρωτών TAKTIKOY προϋπολογισμου, ωρομισθίων Διοικητικών Ενιαία Αρχή Πληρωμών

  Αναπληρωτές
  Τηλ. 2241364867 Fax. 2241364850

   
  Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι, Ειδική Αγωγή, ΣΜΕΑ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση Μ.Κ. Καταχώρηση προϋπηρεσιών.
  Αρχική Σελίδα \ Δομή - Τμήματα \ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
  Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
  Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
  Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
  Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.