Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021  Ελληνικά | English
ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσε- ων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδι- κασιών,

στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,

ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,η)την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύληςστην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

θ) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μα- θητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),

ι) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ια) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγ- χώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, με- τονομασία),

ιβ) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,

ιγ) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

'Αμεση σχέση με το τμήμα έχουν:
ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Υπηρεσιακές Καταστάσεις

 


Προϊσταμένη
Τηλ. 22413-64831 Fax. 22413-64850

 
Άδειες (χωρίς αποδοχές, αναρρωτικές, κανονικές, εκπ/κές, κύησης, λοχείας, μητρότητας) λειτουργία Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Ιδιωτική εκπαίδευση, Εκδρομές
Τηλ. 22413-64803 Fax. 22413 64850

 
Γραφείο Ιδιωτικής Εκπ/σης -. Ιδιωτικά σχολεία ( διορισμοί –τήρηση και ενημέρωση Α.Φ., μισθολογική εξέλιξη , άδειες , προαγωγές ιδιωτικών εκπ/κών ). Εκδρομές

ΑΔΕΙΕΣ
Τηλ. 2241364841 Fax. 2241364850

 
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Αντιστοιχίες, Ισοτιμίες, Π.Δ.Σ. Συνταξιοδοτικά Μεταθέσεις - Αποσπάσεις ( Ειδική Αγωγή , Μουσικά , Καλλιτεχν.,Διαπολ/μικά , Πειραματικά ) .

Άδειες
Τηλ. 2241364831 Fax. 22413-64850

 
άδειες εκπαιδευτικών

Πρωτόκολλο Δ/νσης
Τηλ. 22413 64828 Fax. 22413 64850

 
Πρωτόκολλο. Διακίνηση και Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας. Αρχειοθέτηση ατομικών φακέλων).
Αρχική Σελίδα \ Δομή - Τμήματα \ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.