Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 10:40:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί /ΕΕΠ/ΕΒΠ οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και κατόπιν, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησής τους, να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και διευκόλυνση της υπηρεσίας οφείλουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να έχουν μαζί τους την ημέρα της πρόσληψης τα παρακάτω:

  1. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις παθολόγου και ψυχιάτρου (απαραίτητες κατά την πρόσληψη)

  2. Τίτλοι σπουδών και τυχόν Παιδαγωγική κατάρτιση (φωτοαντίγραφα). Για αποφοίτους εξωτερικού και Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ και Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)

  3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (φωτοαντίγραφα) με αίτηση αναγνώρισης συνάφειας και Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας

  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (φωτοαντίγραφα) με αίτηση αναγνώρισης.

  5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σύμφωνο συμβίωσης (να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) για τους έγγαμους με ή χωρίς παιδιά και τους άγαμους με παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί με τέκνα άνω των δεκαοκτώ που σπουδάζουν, εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία ή είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατες αντίστοιχες βεβαιώσεις.

  6. Πιστοποιητικό ειδικής κατηγορίας (αν υπάρχει)

  7. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου το όνομα του εκπαιδευτικού.

  8. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  9. Φωτοαντίγραφα εντύπων όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ

  10. Τα έντυπα Στοιχεία αναπληρωτή, Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού (ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ), Υπεύθυνη Δήλωση και Δήλωση τοποθέτησης (διατίθενται από την υπηρεσία)

11. Έναν φάκελο Α4 με λάστιχο

Τα παραπάνω ζητούνται με βάση τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή τήρηση του φακέλου και την καταβολή της μισθοδοσίας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους, οφείλουν μέσα στο διάστημα πρόσληψης που θα ορίζει η εγκύκλιος να στείλουν με fax ή e-mail υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και το λόγο για τον οποίο δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2019-20.

Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου,

Γραφείο Αναπληρωτών,

Γ. Μαύρου 2, 85132 Ρόδος

Τηλ.: 2241364836, 2241364867

Fax: 2241364850, 2241364827

 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.